• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Những điều cần biết về Đào tạo Đại học ngành Hệ thống thông tin, ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

  

I- Ngành Hệ thống thông tin
 
hethongtin
 
II- Ngành Luật
luat0
luat1
luat2
 
  
III- Ngành Đại học Quản lý nhà nước
 

a

bb

cc

 

Xem chi tiết tại đây: Thông tin về ngành Luật

                             Thông tin về ngành Quản lý Nhà nước

 

Xem thông tin tuyển sinh tại đây: Thông báo tuyển sinh 2018.pdf
Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Đại học : 4. Mau dơn DKXT - Dai hoc .pdf
Mẫu đơn xét tuyển Cao đẳng: 4. Mau dơn DKXT - Cao dang.pdf