• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Điểm mới trong Quy chế tuyển sinh năm 2018

Ngày 01 tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Theo Thông tư này, Quy chế tuyển sinh năm 2018 có một số thay đổi như sau: (Click vào tiêu để để xem tiếp)

Quy chế tuyển sinh năm 2018

Quy chế tuyển sinh năm 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Quy chế tuyển sinh 2017

Quy chế tuyển sinh 2017 xem tại đây

 

Thông tư 03-2016, sửa đổi bổ sung

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 Xem nội dung thông tư 03-2016 sửa đổi bổ sung